-15%
1,860,000 
-15%
1,860,000 
-15%
1,860,000 
-15%
1,860,000 
-15%
1,860,000 
-15%
1,860,000 
5,000,000 
3,290,000 
5,000,000 
1,860,000 
2,255,000 
1,750,000 
3,730,000 
4,170,000 
XEM TOÀN BỘ GHẾ LÃNH ĐẠO
1,310,000 
8,240,000 
1,815,000 
1,705,000 
2,145,000 
1,530,000 
1,420,000 
2,145,000 
XEM TOÀN BỘ GHẾ NHÂN VIÊN
1,200,000 
1,375,000 
715,000 
760,000 
870,000 
2,145,000 
1,420,000 
1,420,000 
XEM TOÀN BỘ GHẾ PHÒNG HỌP