4,550,000 
2,990,000 
4,550,000 
1,690,000 
2,050,000 
1,590,000 
3,390,000 
3,790,000 
XEM TOÀN BỘ GHẾ LÃNH ĐẠO
1,190,000 
7,490,000 
1,650,000 
1,550,000 
1,950,000 
1,390,000 
1,290,000 
1,950,000 
XEM TOÀN BỘ GHẾ NHÂN VIÊN
1,090,000 
1,250,000 
650,000 
690,000 
790,000 
1,950,000 
1,290,000 
1,290,000 
XEM TOÀN BỘ GHẾ PHÒNG HỌP